Política de privacitat

Aquesta política de privacitat conté tota la informació necessària que ha de proporcionar-se als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels Usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i a la normativa vigent de protecció de dades a Espanya.

Responsable del tractament de les dades personals

Myfarmilyapp S.L. (Farmily) es responsable de la recullida i el us de les seves dades personals segons està indicat en la present política de privacitat. La nostre seu central està ubicada al C/ Pau Alcover 79, 08017 Barcelona, Espanya amb el CIF B-67618652.

Principis aplicats per al tractament de dades personals

Els principis indicats a continuació són aplicats per Farmily i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés a dades. Les dades de caràcter personal seran sempre:

– tractades de manera lícita, lleial i transparent.
– recollides amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
– adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
– exactes i, si fos necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten.
– conservades durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.
– tractades amb integritat i confidencialitat, de manera tal que es garanteixi una seguretat adequada d’aquells.

Tipus de dades personals tractats i finalitat

Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i complets i mantenir-se actualitzats. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d’aportació d’aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:

Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfon. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i s’usaran per a l’enviament de butlletins informatius sobre Farmily, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.

Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i/o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis i contractació dels nostres productes, com a nom, cognoms, domicili, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s’usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre lloc web. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per a prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent a aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquesta altra fi abans de conducta a aquest tractament ulterior.

Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris seran tractats mentre duri l’execució del contracte o sol·licituds d’informació i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Quan les dades hagin de conservar-se complint terminis de prescripció indicats en la normativa aplicable, seran bloquejats i llocs únicament a la disposició de les autoritats competents, i seran eliminats una vegada finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre vostè no s’oposi a rebre aquesta informació.

Per a determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de mal per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, les finalitats per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

Legitimació per a tractar dades personals

Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per a tractar les seves dades personals:

Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.
Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d’informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per a desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives del mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels Usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.
Execució del contracte: per a aquelles dades d’identificació i contacte que permeten gestionar el contracte a distància per a la provisió de serveis i productes oferts en la nostra web.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a Farmily, com pot ser la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients o transportistes. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura en què sigui necessari per a realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts en els contractes per encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privacitat.
Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos d’acord amb el RGPD.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a finalitats diferents als determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

Drets de les persones

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades davant nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a farmilyapp@gmail.com , juntament amb una còpia del seu document d’identificació vàlid.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat el concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, l’informem que pot presentar reclamació enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels seus drets.

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web conforme a la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per a evitar la pèrdua, destrucció o mal accidental, malament ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

Dret a retirar el consentiment

Si ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per a retirar el seu consentiment, segueixi els enllaços d’exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte en aquesta web o a través de correu electrònic.

Una vegada que hàgim rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per a les finalitats als quals va autoritzar originalment, tret que existeixin motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per a l’establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per a rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

Contacte

Si té dubtes, comentaris o queixes sobre l’ús de les seves dades personals, contacti amb els nostres serveis d’atenció al client per correu electrònic a farmilyapp@gmail.com o pels telèfons indicats en la nostra web.